Kozijnen, Deuren,Gevelbekleding,Schuifpuien
Dakkapellen

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de koop-, verkoop, levering plaatsing, die VMK Kozijnen BV verkoopt, levert en plaatst.
 • Op de tussengesloten overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 2. Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het door of namens VMK Kozijnen BV aan de koper aangeboden koopcontract.
 • De koper wordt ermee bekend geacht dat de adviseur slechts bevoegd is overeenkomst conform de voorgedrukte koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden te sluiten.
 • De overeenkomst geldt voor de duur van de levering van de door koper gekochte producten alsmede, indien van toepassing, de montage daarvan na afloop van de overeenkomst blijven bepaalde verplichtingen daaruit bestaan, met name de verplichting van de koper tot betaling van de koopprijs en de verplichting van VMK Kozijnen BV met betrekking tot de garantie.
 • Geldig zijn uitsluitend de in de verkoopovereenkomst aangegane verplichtingen, mondelinge afspraken zijn niet bindend. De personen, die bemiddelen in een verkoop, hebben geen procuratie of incassovolmacht.
 • Wanneer de verkoopovereenkomst tussen VMK Kozijnen BV en meerdere personen namens koper is afgesloten, zijn deze medeverantwoordelijk voor het contract en dienovereenkomstig aansprakelijk bij niet voldoen aan de verplichtingen, genoemd in de verkoopovereenkomst.

ARTIKEL 3. Prijs en betalingscondities

 • De overeengekomen prijs is incl. btw
 • Betaling voor een gedeelte/gehele woning; 100% bij oplevering, met uitzondering van kleine resterende werkzaamheden in dit geval dient er 90% van het verkoopbedrag te worden voldaan. De resterende 10% zal worden voldaan na afloop van de resterende werkzaamheden.
 • Indien na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de prijs foutief is gecalculeerd kan VMK Kozijnen BV en/of koper na inmeting de overeenkomst ongedaan maken.
 • Indien de koper nalatig blijft de betalingsverplichtingen te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, waardoor de koper naast het totaal verschuldigde bedrag, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitenechtelijke en gerechtelijke kosten.
 • VMK Kozijnen BV behoudt zich het recht voor, leveringen en montage overeenkomstig de door koper gedane betalingen uit te voeren. Betalingen dienen conform overeenkomst netto te geschieden en kunnen alleen in euro’s worden gedaan. Betalingen worden als gedaan beschouwd wanneer ze door VMK Kozijnen BV op de bankrekening zijn ontvangen. Alle betalingen zijn volledig te voldoen, dus zonder aftrek van kortingen etc. het zij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Betalingscondities: 100% op de dag van oplevering, de factuur wordt bij aanvang van project digitaal verstuurd. Bij financieringen/SVN lening dient de factuur dezelfde dag doorgestuurd te worden naar desbetreffende financieringsbedrijf.

ARTIKEL 4. Vervoer aflevering en adres/levertijd

 • Aflevering vindt plaats op het woonadres van de koper dan wel een ander in de overeenkomst voor de koper vermeld adres.
 • Een garantie voor de levertijd kan niet worden afgegeven. De levertijd gaat in na ontvangst van de voor de fabricage en montage noodzakelijke gegevens.
 • Bij overschrijding van de levertijd, veroorzaakt door situaties en omstandigheden waarop VMK Kozijnen BV geen invloed heeft, bijvoorbeeld in gebreke blijven van toeleveranciers, ziekte van het personeel, stakingen, enz. zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Echter, de koper eerst dan, wanneer hij VMK Kozijnen BV schriftelijk heeft meegedeeld dat de overeenkomst wordt ontbonden indien VMK Kozijnen BV niet in staat is de opdracht op te leveren. Bij ontbinding van het contract ten gevolge van bovenstaande, heeft de koper geen recht op een vergoeding van VMK Kozijnen BV wegens het niet (volledig) opleveren van het werk. De door VMK Kozijnen BV reeds gemaakte kosten en/of aangegane verplichtingen in verband met de opdracht worden door koper voor 100% vergoed.
 • Opdrachten op afroep moeten uiterlijk zes maanden na plaatsing van de opdracht afgeroepen zijn. Betalingsverplichtingen van de koper, zoals vernoemd onder artikel 3 blijven echter van kracht. Indien na zes maanden de opdracht niet afgeroepen is, is VMK Kozijnen BV gerechtigd het totale verkoopbedrag in rekening te brengen, ook wanneer de eindmontage nog niet is uitgevoerd.

ARTIKEL 5. Montage

 • Montage van de gekochte goederen vindt plaats indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 • Onder montage wordt verstaan: demontage van de oude kozijnen, montage van de nieuwe kozijnen, afwerken en overige (de) montage zoals is overeengekomen volgens koopovereenkomst.
 • Mocht er bij montage schade ontstaan welke het gevolg is van schuld door VMK Kozijnen BV, dan zal deze schade tegen dagwaarde worden vergoed. Schade welk het gevolg is van reeds bestaande bouwkundige gebreken, scheuren, losliggende stenen, rollagen of andere al dan niet verborgen oorzaken welke door montage reeds aanwezig waren, behoeft VMK Kozijnen BV niet te vergoeden. De koper heeft niet het recht om schade te compenseren met de koopprijs.Afwerken van de dagkant met kunststof afwerkhoek vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Werkzaamheden aan het stucwerk of gipsplaat worden niet als afwerking beschouwd.
 • Afwerken van de dagkant met kunststof afwerkhoek vindt alleen plaats indien dit is overeengekomen. Werkzaamheden aan het stucwerk of gipsplaat worden niet als afwerking beschouwd.
 • Indien het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat voor het deugdelijk monteren van de gekochte goederen nog aanvullende bouwkundige voorzieningen nodig zijn dan dient de koper hieraan zijn medewerking te verlenen. De kosten van deze bouwkundige zullen als meerwerk aan de koper in rekening worden gebracht. Indien de kosten meer bedragen dan 20% van het oorspronkelijk orderbedrag zal VMK Kozijnen BV de koper hiervan op hoogte stellen.
 • Aansprakelijkheid voor maatvoering: De koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de in de verkoop overeenkomstig vermelde gegevens wat betreft het aantal elementen, elementtype en elementafmetingen. Indien het geval van het niet juist zijn van de gegevens, de maatafwijking tot verhoging van de prijzen voert zoals genoemd in de verkoopovereenkomst komt deze verhoging voor rekening van de koper.
 • De koper is zelf verantwoordelijk en niet VMK Kozijnen BV betreffende wanneer de koper maten en prijzen afgegeven heeft op basis van de door hem ter beschikking gestelde tekeningen, waarvan de maten later blijken af te wijken, eventuele voortvloeiende extra kosten komt voor rekening van de koper. (Dit is het risico wat de koper zelf neemt)

ARTIKEL 6. Asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal

 • Koper niet VMK Kozijnen BV is, verantwoordelijk voor het melden van de aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal bij de bevoegde instanties. Koper is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de asbest en/of potentieel gevaarlijk materiaal. Indien voor het verwijderen van materiaal een (omgevings)vergunning benodigd is, is het risico voor het niet verkrijgen van deze vergunning voor de koper. Indien een vergunning voor het verwijderen van het materiaal niet wordt verkregen, heeft VMK Kozijnen BV het recht haar verplichtingen op te schorten dan wel deze te beëindigen. De tot dat moment gemaakte kosten en de gederfde winst komen in dat geval voor rekening van de koper.
 • Alle kosten die als gevolg van de mogelijke aanwezigheid van asbest en/of ander potentieel gevaarlijk materiaal gemaakt worden. Waaronder de kosten van onderzoek, kosten van verkrijgen van eventueel benodigde vergunning, kosten van verwijdering, kosten door eventueel noodzakelijke aanpassing van de verkoopovereenkomst en/of het VMK Kozijnen BV gebruik maakt van haar recht van de verdere uitvoering van de overeenkomst af te zien als omschreven in lid 1.

ARTIKEL 7. Vergunningen

 • Indien voor het plaatsen van de VMK Kozijnen BV gekochte producten vergunningen benodigd zijn, is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor de koper. Het niet verkrijgen van de vergunning, is nimmer reden voor koper om de koopovereenkomst niet gestand te hoeven doen, tenzij schriftelijk een voorbehoud als bedoeld in lid 3 is gemaakt.
 • Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden, komen voor rekening van de koper.
 • Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat de koper ter zake een vergunning kan verkrijgen dan dient aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan, wil koper zich op de opschortende voorwaarde kunnen beroepen:
  1. Koper moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd.
  2. Aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunningverlenende instantie zal binnen 14 dagen door koper zijn voldaan.
  3. De koper zal alle stukken gericht aan het ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst een kopie naar VMK Kozijnen BV te hebben gestuurd.
  4. De koper zal alle stukken gericht aan het ontvangen van de vergunningverlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst een kopie naar VMK Kozijnen BV te hebben gestuurd.
  5. Bij een afwijzende beschikking op de door of namens koper gedane aanvraag van de benodigde vergunningen is de koper gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen.
 • Indien niet alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning voor de uitvoering van deze overeenkomst geacht te zijn verleend. Het ontbreken van de vergunning is alsdan voor risico van de koper.

ARTIKEL 8. Financiering/hypotheek

 • Indien de koopovereenkomst geen financiering voorbehoud komt het risico van het niet verkrijgen van de benodigde financiering/hypotheek voor rekening van koper.
 • Indien de koopovereenkomst is gesloten onder voorbehoud van financiering/hypotheek kan de koper zich slecht op het niet verkrijgen van de financiering/hypotheek beroepen indien deze binnen 45 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst aan VMK Kozijnen BV schriftelijk overlegt tenminste twee gemotiveerde verklaringen van erkende kredietverstrekkende instellingen waarin deze weigeren aan de koper een krediet ter hoogte van het order bedrag tegen de in het algemeen voor dergelijke kredieten door deze instellingen gehanteerde voorwaarden verstrekken.
 • Indien de koper niet aan lid 2 gestelde kan voldoen, komt de koper geen beroep op de ontbinding van de overeenkomst onder verwijzing naar het feit dat de door hem geen financiering/hypotheek kan worden verkregen toe.
 • Nadat de financiering akkoord bevonden is, draagt VMK Kozijnen BV zorg voor de terbeschikkingstelling van de bestelde goederen.

ARTIKEL 9. Annuleringen

 • Indien de koper kenbaar maakt of laat blijken de koopovereenkomst niet te willen nakomen, geldt dit als een annulering binnen 14 dagen vanaf datum ondertekening van de overeenkomst. In dat geval komt VMK Kozijnen BV de koopprijs toe. Verminderd met de besparingen die het niet (verder) uitvoeren van de overeenkomst opleveren. Voor het geval de door VMK Kozijnen BV te leveren zaken nog niet zijn geproduceerd/aangekocht op het moment van annulering/opzegging VMK Kozijnen BV bereikt, wordt dit bedrag van de besparingen tussen partijen vastgesteld op 70% van de verkoopprijs. De koper is in dit geval 30% van de verkoopprijs verschuldigd. In het geval door VMK Kozijnen BV te leveren zaken reeds zijn geproduceerd/aangekocht en eventueel gemonteerd, levert de administratie van VMK Kozijnen BV volledig bewijs op van de extra kosten die door de koper bovenop de hiervoor aangehaalde 30% van de koopprijs zijn verschuldigd.
 • In het geval de koper niet uiterlijk vier maanden na ondertekening van de overeenkomst de gekochte zaken heeft afgenomen, dan wel VMK Kozijnen BV uit mededelingen of stilzwijgen van de koper heeft mogen opmaken dat deze de gekochte zaken niet (meer) wenst af te nemen, wordt vermoed dat de koper de overeenkomst met inachtneming van lid 1 heeft geannuleerd. De koper is dan de in dat lid vermelde vergoeding verschuldigd.

ARTIKEL 10. Klachten

 • Klachten ter zake van gebrekkige levering of montage dienen binnen twee maanden nadat deze door de koper zijn ontdekt schriftelijk aan VMK Kozijnen BV te worden medegedeeld.
 • Indien de klacht door VMK Kozijnen BV wordt geaccepteerd, draagt zij voor kosteloos herstel zorg. Tenzij het gebrek te wijten is aan oorzaak welke volgens die in het verkeer geldende opvattingen voor risico van de koper komt.

ARTIKEL 11. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde zaken blijven eigendom van VMK Kozijnen BV totdat de koper al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 12. Garantie, Service- en nadere werkzaamheden

  VMK Kozijnen BV garandeert dat de door haar zelf geleverde goederen geschikt zijn voor het gebruik waar deze voor bestemd zijn. Deze garantie geldt bij de navolgende goederen voor de daarachter vermelde duur vanaf datum van montage:

 • – Constructie en montage 5 jaar
 • – Glas 10 jaar
 • – Hang – sluitwerk 10 jaar
 • – 15 jaar fabrieksgarantie op kunststof kozijnen en kleurechtheid
 • Een garantie geldt uitsluitend bij normaal gebruik en onderhoud volgens voorschriften.

 • Buiten de garantie vallen: kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid, beschadigingen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, vormveranderingen in bouwkundige constructie, niet op juiste wijze uitgevoerde bouwwerkzaamheden en/of het gebruik van ondeugdelijke bouwmaterialen door andere VMK Kozijnen BV. Voorst is van garantie uitgesloten schade ten gevolge van storm, overstroming, blikseminslag en andere calamiteiten, alsmede braak molest en dergelijke.
 • De garantie vervalt indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMK Kozijnen BV reparatie- of andere werkzaamheden aan het geleverde verricht dan wel doet of laat verrichten door derden. Tevens vervalt de garantie als de koper de betalingsverplichting niet na komt.
 • De koper die (nog) niet aan het in artikelen 3 en 10 voldoet, kan jegens VMK Kozijnen BV geen beroep op enige garantie doen.
 • Indien om welke reden dan ook een klant geen beroep op een garantie toekomt voor een bepaalde inspectie of reparatie, komen de kosten van de inspectie, reparatie, materialen, vervoer en dergelijke voor rekening van de koper.

ARTIKEL 13. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van VMK Kozijnen BV is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van een eventuele eigen risico onder de betreffende verzekering. In het geval om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt onder een aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de betreffende koop (inclusief eventuele montage) gefactureerde en betaalde bedrag, met een maximum van € 15.000, -


Contactgegevens:


VMK Kozijnen BV

Binnenhavenstraat 41
7553 GH Hengelo
KvK nummer: 81936974
Btw nummer: 862276652.